TinhKaka

Xu hướng h4 đã hình thành mục tiêu giá tìm lại vùng 16k 16k5

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Xu hướng h4 đã hình thành mục tiêu giá tìm lại vùng 16k 16k5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.