BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Expecting a pump to 50K level in couple days. Bear comes back in control if we lose 47K and this would lead to retest 38K areas in coming weeks BTCUSD
I'm setting an intraday long toward 50K with SL slightly below 47K

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.