GameonVentures

BTG - On return

GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:BTGBTC   None
BTG - On return

After the turbulent days, BTG has corrected the final rhythm in the downtrend

Target price:
EP: 2117
EP 1 part: 2989 - 3674
TP: 16847
TG: 16687
Bình luận:

Target achive and now fly

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.