Phamdong1969

BTG/BTC 1D

Giá xuống
BINANCE:BTGBTC   None
Trên đồ thị ngày BTG/ BTC đang cho xu hướng giảm. Các hỗ trợ tiếp theo nằm ờ 0.0036 và 0.0031

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.