320 lượt xem
5
Buy: 20 21 22
Sell: 27 30 34
Stoploss: 19

Bình luận