kipxonghip102

Đồ thị BTT/BTC ngày 17.4.2019

BINANCE:BTTBTC   None
Đồ thị khung W đang chạy sóng 2 lớn
Chời đợi vùng mua tốt cho Target sóng 3 lớn
Kế hoạch giao dịch được đề xuất ở trên, các điểm gãy vỡ đồ thị được update khi có biến thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.