BlockInfo

Btt/btc ( Bittorent). Cầu vòng sau mưa

Giá lên
BINANCE:BTTBTC   None
Sau khi thiết lập mô hình điều chỉnh abc
Hiện tại btt đã break vùng kháng cự để tiếp tục xu hướng tăng.
Hỗ trợ được nâng lên vùng 24
Kháng cự tiếp theo 30-31
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.