BlockInfo

BTT/Usdt Cơn sốt chưa đến hồi kết???

BINANCE:BTTUSDT   None
Mọi mô tả mình đều phân thích trên chart.
Vùng kháng cự hiện tại: 83xx
Vùng hỗ trợ mạnh: 72xx-75xx
Cz & Sun không hồi kết
Chúc may mắn!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.