Cowboyyy

Chứng khoán VIET - BVH

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Target như vậy liệu có đúng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.