TrongLe

Mô hình Chiếc Cup

HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Giá đã phá vỡ mô hình CUP , giá mục tiêu là 87k
chúc ae giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.