KentDO

BVH - Hồi phục ngắn hạn, kỳ vọng tăng trung hạn 98.5(+21.45%)

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Mã cổ phiếu BVH; sàn HOSE; Tập đoàn Bảo Việt .
Giá hiện tại 81.1; KLGD 0.19 triệu CP; Giá trị GD 15.27 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Đánh giá trạng thái hiện tại của BVH là Hồi phục giá trong ngắn hạn; tiếp tục kỳ vọng lấy lại xu hướng tăng trung hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;; khuyến nghị nhà đầu tư có thể MUA. Dự kiến đối với giá mục tiêu là 84.73164(4.48%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 98.5(21.45%) trong một xu hướng tích cực và kỳ vọng giá mục tiêu 75(-7.52%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 71.4(-11.96%) trong trường hợp điều chỉnh…

Thanh khoản
Xem xét thanh khoản cổ phiếu BVH có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 27.13 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; hiện tại thanh khoản đang có xu hướng Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Chúng tôi gợi ý nhà đầu tư mức kháng cự gần nhất của BVH là 84.73164 ; và chịu áp lực lớn từ mức kháng cự 98.5 ;cũng nên quan tâm mức hỗ trợ gần nhất trong trường hợp thị trường kém tích cực tại mức 75 ; nhà đầu tư cũng nên quan tâm mức hỗ trợ mạnh 71.4 . Vùng giá hợp lý nhà đầu tư xem xét mua lại tại mốc 79.57.

Các đánh giá từ Mô hình
Theo nhận định từ mô hình mới xuất hiện tín hiệu Mua đối với cổ phiếu BVH. Về xu hướng giá của cổ phiếu theo các kỳ được xác định bởi mô hình là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Cổ phiếu hiện đang vận động trong một vùng giá tương đối An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu BVH nỗ lực hồi phục xu hướng giá trong ngắn hạn và kỳ vọng tiếp cận các mức kháng cự cao hơn.

KentDO- Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.