longsonvn

BVS 10/5/24: Đỉnh mới

Giá lên
HNX_DLY:BVS   BAOVIET SECURITIES
Kết thúc phiên 10/5/24, BVS đóng cửa tại mức đỉnh mới, cùng với đường RS đạt đỉnh mới và dốc lên trong giai đoạn vừa qua thể hiện cổ phiếu hoạt động tốt hơn thị trường chung.

Cổ phiếu do đó cho điểm mua tại mức giá đóng cửa phiên 10/5/24 với biên độ +/-2%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.