HOSE:BWE   CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Mặc dù đang giữ được xu hướng tăng khung D, nhưng khi giảm BWE đã tạo cấu trúc giảm nên con đường đi lên gập ghềnh.
Đặt lại cửa 52 cho target về vùng đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.