BanDang

BWE đang tích lũy để chuẩn bị tăng giá

Giá lên
HOSE:BWE   CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
BWE đang tích lũy để chuẩn bị tăng giá
Khối lượng tăng đã test 2 lần cung cầu thành công, chỉ đợi cơ hội bay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.