URIFX

@BXY #Correction nhẹ trước khi rơi tự do

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Trong khung D1 chúng ta sẽ thấy trend đi xuống vẫn chưa end.
Trong khi đó giá hình thành cấu trúc từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8 là một impulse wave.
Chúng ta có mong chờ 1 correction của impulse wave này. Ít nhất một đoạn ABC trước rơi tiếp.
Bình luận: