TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Đang short GBPNZD nên phân vân không biết GBP có pullback lại theo pattern này. Nhưng có lẽ sẽ còn 1 wave đi tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.