chienvp15

đường đi giá C98 price

Giá lên
BINANCE:C98BUSD   None
Tính theo nến tháng chúng ta mới thấy nhịp 1 của sóng elliott hãy tin tưởng tháng 9/2022 đột phá ATH mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.