moonskygcm

C98 long :>

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
I think c98 will pump :> maybe if who follow please set stoplost

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.