phuong2402

Cập nhật $C98USDT 11h06 2/9/21

BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Cập nhật $C98USDT 11h06 2/9/21

Theo tính toán thì giá cao nhất $C98 có được sẽ là 7.976$.

Kết thúc sóng này thì sml. Ai đu ở giá này thì xác định chia 4-8 tài khoản.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.