NguyenIval2804

CADCHF

Giá xuống
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
CADCHF

CADCHF SELL

Entry 0.74214

Sl 0.74463

Tp 0.73547

RR: 2.6
Bình luận:
tiếc quá cặp này bị dính SL rồi, bỏ qua không sao cả còn rất nhiều cơ hội
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.