URIFX

@CADHKD => Chờ mua / đánh chặn đầu

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:CADHKD   CAD/HKD
CADHKD có vẻ sẽ phục hồi để hoàn thành nốt phần correction ở H4.
Bình luận:
Amazing
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.