URIFX

@CADHKD => Chờ mua / đánh chặn đầu

Giá lên
OANDA:CADHKD   CAD/HKD
CADHKD có vẻ sẽ phục hồi để hoàn thành nốt phần correction ở H4.
Bình luận: Amazing