Cafeforex123

Sell Stop CADJPY

Giá xuống
Cafeforex123 Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Sell Stop CADJPY dưới insidebar H4
Bình luận:
H4 giá không break xuống tiếp mà hồi lên, nên Deal này hủy và chờ đợi tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.