OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Giá hình thành mô hình vai đầu vai lớn.
Đường hỗ trợ được bảo vệ, xuất hiện nến đi lên cùng khối lượng lớn

Chia làm 2 lệnh để vào, sl mỗi lệnh khoảng 36pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.