NguoiLa15

hành vi lập đi lập lại dài hạn

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.