NguoiLa15

hành vi lập đi lập lại dài hạn

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh