Kalima102

Sell CADJPY

Kalima102 Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Sell CADJPY xu hướng giảm điều chỉnh, sell RR ngắn
Bình luận:
SL Hòa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.