Le_Thanh_Tung

Sell limit CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Chuẩn bị có một sự giảm giá mạnh của CADJPY
Sell limit với tỉ lệ RR=1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.