Samurai_FX_VN

Canh me Sell ngắn và dài hạn cặp CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Hiện tại giá đang đi đến vùng giá then chốt, chúng ta canh giá phá qua hỗ trợ để sell dài hạn thì an toàn nhất. Nếu muốn mạo hiểm hơn một chút thì có thể sell trong đoạn hồi sắp tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.