HHermes

CADJPY short 83.4 - 83.8, TP theo ghi chú trên chart!!!

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY short 83.4 - 83.8, TP theo ghi chú trên chart!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.