DatTong

CADJPY, Hình thành mô hình SHS ( Vai đầu vai) trên W1!

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY, Hình thành mô hình SHS ( Vai đầu vai) trên W1!
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Profit >100pip. Take profit 1/2 volume. Move stoploss to entry
Bình luận:
order 2: Move stoploss to entry
Bình luận:
( )

I’ve taken a break from my public community engagements to focus on raising my three kids, but I'm rediscovering my passion for working again. Stay connected, as I plan to return and rejoin my old communities with a lot of new skills one day soon.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.