Cowboyyy

CADJPY - Đợi chờ để SELL cặp này

Cowboyyy Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Không biết bao giờ mới khớp đây
Đã hủy lệnh:
Giá không đến điểm target.
Hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.