PhungQuangMinh

chiến thuật cung cầu và kênh giá

OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
giá chạm vùng 88.61 tess lại vùng 85.651 để đi lên vùng 97.98
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.