DuyCandle

CADJPY vào hơi vội khung H4 và đây là ý kiến cá nhân

Giá lên
DuyCandle Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Quản lý vốn chặt dưới 2%.
Và TRADOM không chịu trách nhiệm trước rủi ro của Anh Chị có thể xảy ra.
Rất biết ơn Anh Chị theo dõi kênh.
Đã hủy lệnh:
Đã thực hiện hòa vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.