OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY thể hiện xu hướng giảm mạnh với các nến giảm có lực rất mạnh.
Canh sell tại vùng supply. Target 4R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.