VnRebates

CADJPY vùng Supply + Fibo OTE

Giá xuống
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Cấu trúc thị trường : M15 , m30 đồng pha giảm

Giá đã build thanh khoản mô hình đỉnh đơn.

Chờ quay về vùng Supply để entry sell xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.