mrkfinancial

#56 CADJPY Buy ngay tại @83.948

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY Buy ngay tại 83.948
Stop loss @83.093 (-85 pips)
Take profit @85.321 (+137 pips)

Kết quả sẽ chỉ có SL hoặc TP.

Follow me on https://t.me/mrkforexsignals
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.