FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
tructure - Cấu trúc thị trường :
H4 , H1 giảm

omentum - Động lượng :
Sự gia tăng của nhịp đẩy tăng dần

-> Canh bán vùng flip zone H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.