F186

Cổ phiếu CDN mục tiêu?

Giá lên
HNX:CDN   DANANG PORT JSC
Cổ phiếu CDN sẽ hướng đến mục tiêu vùng giá 33.000 - 34.000 trong 2 tháng tới nhé