F186

Cổ phiếu CDN mục tiêu?

Giá lên
HNX:CDN   DANANG PORT JSC
Cổ phiếu CDN sẽ hướng đến mục tiêu vùng giá 33.000 - 34.000 trong 2 tháng tới nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.