zhaoboeth6

CERL-BTC-2H Vùng mua rất tốt để có lợi nhuận trên 40%.

Giá lên
BINANCE:CELRBTC   Celer Network / Bitcoin
CRLR-BTC-2H
Vùng mua rất tốt để có lợi nhuận trên 40%.
- Dự kiến: 28/4/2019 đạt TP
Good luck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.