UPCOM:CEN   CENCON VIETNAM JSC
Đang theo xu hướng nhỏ của con sóng lên.
Vì thế theo CP này cần quán sát chặt chẽ và sẵn sàng dừng cuộc nếu nó đi ngược lại KH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.