RealGuyInvest

CEO - Có một lực bắt đáy siêu mạnh

Giá lên
HNX:CEO   CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
CEO đang có một lực bắt đáy siêu mạnh giá sàn, và các lệnh này đều đặt ATC sau 2h30!
Thời điểm này, ai có cổ phiếu cứ giữ hàng. Bán là mất!
Đợi thị trường xanh lại rồi bán!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.