thaikhuongnuce

CEO (cho đội ngắn hạn)

Giá lên
HNX:CEO   CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
Biên độ dao động của CEO chỉ dành cho đội tim to phổi lớn.
Trong ngắn hạn thì hiện tại CEO đang ở vùng thử thách 38, khu vực này kỳ vọng cho một nhịp lên 47.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.