HNX:CEO   CEO GROUP JOINT STOCK COMPANY
Độ điên khùng của CEO thì khỏi phải nói rồi.
Bạn dám đu sóng mạnh đòi hỏi bạn phải có một sự từng trải nhất định
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.