thehungfx

Theo dõi

BINANCE:CHATBTC   None
Giá đã giảm khá sâu và đang tích lũy, phá cản với vol lớn thì sẽ bay rất mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.