dinhchien

CHFJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 25/11/2020

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
* Rủi ro: 2%.
* Dữ liệu lấy toàn bộ quá khứ tài khoản Premium.
* Hoa hồng: 4USD/trade.
* Trượt giá: 2 ticks.
-------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.