OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Cần đợi thêm nếu Cây H4 bao bọc thì sell hoặc pinbar .
Đơn giản vậy thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.