URIFX

22#003: CHFJPY: bán 2%

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
D1: Kỳ vọng tạo sóng B trong nhánh ABC, và cuối cùng tạo bật lên với 5 bước sóng.
H1: Giá break channel bằng ngày trượt dài với biên độ lớn (ngày 10), 3 tiếp theo kết thúc sóng correction. Kỳ vọng là wave impulse tiếp theo.
Plan: bán 2% khi giá back lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.