URIFX

@CHFJPY #Wolfe Wave => Bán wave cuối, mục tiêu tận wave 1-4

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell Wolfe Wave
tw = wave 5 to wave 1-4
sl = 113.279
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Bình luận:
rớt luôn
Bình luận:
xuống kg đợi mình luôn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.