GhostTraderIndexs

CHF/JPY Bậc tăng mạnh

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
cơ hội buy dài hạn lên vùng 109.749
Mọi người like và theo dõi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.