dinhchien

CHRUSDT - Giảm theo Supertrend, Dow & Keltner 25/2/2022

Giá xuống
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
- 4h timeframe: Chỉ báo Supertrend Giảm.
- 1h timeframe:
...Chỉ báo Dow (High/Low Pivot), Đỉnh sau thấp, Đáy sau thấp >>> Giảm.
...Chỉ báo Keltner Channels: Giảm khi vượt xuống Lower 3 kênh Keltner >>> Giảm.
>>> Mở lệnh Sell khi giá vượt xuống đường Basis kênh Keltner Channels.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.