dinhchien

CHRUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow & Keltner 11/12/2021

Giá xuống
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
- Strategy đang vào Entry 2: Upper 1/Lower 1.
Mô tả Keltner Channels:
1. Cách vào lệnh ENTRY 1:
2. Cách vào lệnh ENTRY 2:
3. Cách vào lệnh ENTRY 3:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.