dinhchien

CHRUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow & Keltner 11/12/2021

Giá xuống
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
- Strategy đang vào Entry 2: Upper 1/Lower 1.
Mô tả Keltner Channels:
1. Cách vào lệnh ENTRY 1:
2. Cách vào lệnh ENTRY 2:
3. Cách vào lệnh ENTRY 3: